W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą następujące osoby: 

Natalia Sztenderska  - przewodnicząca 

Krystian Gruba - z-ca przewodniczącej

Aldona Erlich - sekretarz 

W roku szkolnym 2018/2019 opiekunką Samorządu Uczniowskiego jest Magdalena Karczewska-Wysocka. Samorząd inicjuje i włącza się w organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych. Dba o interesy uczniów oraz o dobre imię i honor szkoły - reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.