Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Deklaracja dostępności
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

 

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

 

Data publikacji strony internetowej: 02.12.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.01.2023 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji informacji

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • Zastosowano pogrubienie najważniejszych i kluczowych słów
  w tekście.
 • Zamieszczany tekst nie jest justowany do prawej.
 • Zastosowano nagłówki tekstu.
 • Ograniczono stosowanie pisania kursywą.
 • Wszystkie linki w serwisie prezentowane są w ten sam sposób 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 16.11.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

 

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Panek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
(58) 671 13 36.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY:

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

DOSTEPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi  mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 57.  

Budynek posiada:

 • 4 wejścia w tym dwa wejścia z podjazdem dla osób na wózkach.
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • w salach lekcyjnych znajdują się stoliki przystosowane dla uczniów na wózkach inwalidzkich
 • stanowisko dla osób niepełnosprawnych w bibliotece szkolnej
 • windę, którą można dostać się na parter i I piętro
 • platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, którą można dostać się z parteru obiektu A na obiekt B i z obiektu B na obiekt C

Na parkingu przed budynkiem wyznaczono  miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.  W  budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W budynku nie można  skorzystać z tłumacza języka migowego .                              Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU:

 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Adres: 84-230 Rumia, ul. Grunwaldzka 57

Tel.: (58) 671 13 36

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.hipolit.info