Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Zajęcia praktyczne

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

UWAGA!!!      KORONAWIRUS     AKTUALNOŚCI!!! 

Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Edukacji Narodowej od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia będących młodocianymi pracownikami.
Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy

Sylwia Pojawa
Kierownik szkolenia praktycznego 

UWAGA!!!      KORONAWIRUS     AKTUALNOŚCI!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 maja 2020 r. zajęcia praktyczne mogą być realizowane od 1 czerwca 2020 r. przez uczniów klas programowo najwyższych BSIS (klas III) po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – po uzyskaniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego (DZ.U. Poz. 953).

Sylwia Pojawa
Kierownik szkolenia praktycznego

UWAGA!!!      KORONAWIRUS     AKTUALNOŚCI!!!

Nowe informacje dotyczące realizacji zajęć praktycznych u pracodawców przez pracowników młodocianych wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Poz. 568):

Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Sylwia Pojawa
Kierownik szkolenia praktycznego
 

UWAGA!!!      KORONAWIRUS     AKTUALNOŚCI!!!

Informacje, które ukazały się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Poz.493) dotyczące realizacji zajęć praktycznych u pracodawców przez pracowników młodocianych:

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie ci nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

                                                                                                                             
Sylwia Pojawa
Kierownik szkolenia praktycznego
 

UWAGA!!!      KORONAWIRUS     UWAGA!!!

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego) nie uczęszczają do szkoły. Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły nie oznacza jednak zwolnienia z czasu nauki. Uczniowie ci w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie w szkole realizują to kształcenie w domu z wykorzystaniem materiałów przesyłanych przez szkołę.

Poniżej przesyłam Państwu komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych dotyczący realizacji zajęć praktycznych u pracodawcy:

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Sylwia Pojawa
Kierownik szkolenia praktycznego

Tygodniowy BSIS


REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH - do pobrania