Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Matura
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony. 

Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021r.) składa w szkole pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (oświadczenie do pobrania poniżej), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Załącznik nr 7_2314 - Oświadczenie o zamiarze przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 9:00. Na egzamin należy stawić się godzinę wcześniej. 

Zdający egzamin poprawkowy z matematyki muszą posiadać niezbędne przybory tj: kalkulator prosty, linijka, cyrkiel. 

 

Przed przystępieniem do egzaminu prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi: 

 Wytyczne dla zdających egzamin maturalny

WNIOSEK O ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016-2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ: 

1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub

2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do "brakujących" egzaminów. 

Absolwenci składają do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 31) do 31 maja 2021 r. 

Wniosek można pobrać ze strony: https://www.oke.gda.pl/index.php?page=zalaczniki

 

Zmiany na egzaminie maturalnym w 2021 r.:

1 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2314 rozporządzenie MEiN z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 – wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2020 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2314

załącznik nr 2  - wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

 

Egzamin maturalny w "nowej" formule

  Egzamin maturalny w „nowej” formule. Harmonogram, komunikaty i informacje

  Egzamin maturalny w „nowej” formule. Informatory

  Egzamin maturalny w „nowej” formule. Arkusze

  Egzamin maturalny w „nowej” formule. Materiały dodatkowe

  Egzamin maturalny w „nowej” formule. O egzaminie