CO TO JEST PROGRAM ERASMUS?
Erasmus (ang. ERASMUS programme) – program uruchomiony przez Komisję Europejską w dniu 15 czerwca 1987 roku, obejmujący szkolnictwo wyższe, a mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz krajów kandydujących przez wspólne opracowanie programów nauczania a także wymiany kadry akademickiej.
Nazwę otrzymał na cześć żyjącego na przełomie XV i XVI w. holenderskiego filozofa i pedagoga, jednego z czołowych humanistów odrodzenia, propagatora kultury antycznej – Erazma z Rotterdamu.
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
OGÓLNE ZADANIA:
Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej.
1. Stopa bezrobocia młodzieży w całej Unii Europejskiej wynosi ok. 20 proc., a w niektórych państwach członkowskich nawet ponad 50 proc., z tego też powodu walka z nim stała się jednym z najpilniejszych zadań rządów europejskich. Erasmus+ ma pomóc przezwyciężyć ten kryzys, wzmacniając i usprawniając systemy edukacji i szkoleń oraz umożliwiając obywatelom zdobywanie umiejętności wymaganych dziś przez pracodawców.
2. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.
3. Erasmus+ pomaga promować systemowe reformy w krajach uczestniczących zgodnie ustaleniami na szczeblu Unii Europejskiej. W tym zakresie konieczne jest również zapewnienie organizacjom młodzieżowym i osobom pracującym z młodzieżą możliwości szkolenia oraz współpracy w celu nadania pracy z młodzieżą wymiaru europejskiego.
4. W ramach jednego z nowych elementów wprowadzonych w traktacie lizbońskim Erasmus+ będzie wspierać działania z zakresu sportu powszechnego w krajach uczestniczących w programie oraz promować europejską współpracę polityczną w dziedzinie sportu.
Program Erasmus+ przyczynia się m.in. do:
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”;
osiągnięcia celów strategicznych ram europejskich współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”);
osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010-2018);
rozwoju europejskiego wymiaru sportu zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
Źródło. Cytuję za:http://erasmusplus.org.pl/o-programie/http://erasmusplus.org.pl/o-programie/priorytety/https://pl.wikipedia.org/wiki/Erasmus_(program)


PODSUMOWANIE REKRUTACJI DO PROJEKTU ERASMUS+

 

Z początkiem roku została zakończona rekrutacja uczestników spośród klas trzecich do projektu Erasmus+ w ZSP nr 2 w Rumi, którzy chcą wziąć udział w praktykach zawodowych w Irlandii w ramach Akcji 1: kształcenie i szkolenia zawodowe. W dniach 3 i 10 stycznia 2017 roku odbyły się spotkania koordynatora zespołu Rafała Nowickiego wraz z rodzicami i uczniami, którzy zgłosili swój udział w projekcie i przeszli pomyślnie rekrutację. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z ideą projektu, celami i warunkami uczestnictwa. Koordynator wyjaśnił rodzicom i uczniom na czym projekt polega. Omówiono też sprawy organizacyjne wyjazdu, pobytu, zakwaterowania i praktyk w Irlandii. Potwierdzono dane osobowe uczestników projektu do zakupu biletów lotniczych. Rodzice i uczniowie podpisali deklaracje uczestnictwa. Przedstawiono także działania przygotowawcze realizowane w szkole dla uczestników projektu przed wyjazdem na praktyki do Irlandii.

3. wyniki rekrutacji:

WYNIKI REKRUTACJI UCZNIÓW DO PROJEKTU ERASMUS+

 

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rumi do projektu Erasmus+ pt.:"Młodzi na europejskim rynku pracy- praktyka i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii (sektor kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Akcji 1: mobilność edukacyjna wraz z dyrekcją szkoły mamy przyjemność ogłosić jej wyniki. Gratulacje!

4. Kursy/zajęcia przygotowujące młodzież do wyjazdu na praktyki:

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA PRAKTYKI ZAWODOWE DO IRLANDII W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
KOMUNIKAT

Informuję, że uczniowie, którzy zakwalifikowali się podczas rekrutacji na zagraniczne praktyki zawodowe do Irlandii w ramach programu Erasmus+, od marca 2017 roku zobowiązani są uczęszczać na przygotowane dla nich zajęcia, które są obowiązkowe.
Zajęcia:
1. Kurs z języka angielskiego pt.: Angielski w krainie Celtów- 20 godzin lekcyjnych.
Prowadząca: Pani Marta Ulatowska
2. Kurs pedagogiczno-kulturalny pt.: Zielona kraina Celtów- 20 godzin lekcyjnych.
Prowadząca: Pani Magda Furmańska
Terminy zajęć:
1. Pani Magda Furmańska- zajęcia we wtorki od godziny 15.00 po dwie godziny lekcyjne;
2. Pani Marta Ulatowska- zajęcia w środy od godziny 15.00 po dwie godziny lekcyjne.
Pozdrawiam,
Koordynator projektu, Rafał Nowicki

Więcej informacji na Blogu Turystycznym Rafała Nowickiego:

  Blog turystyczny

  Regulamin rekrutacji (plik pdf)

  Formularz zgłoszeniowy (plik pdf)

View the embedded image gallery online at:
http://www.hipolit.info/erasmus#sigFreeId0f48a41870